Tumblelog by Soup.io
  • Jaanis93
  • derida
  • Kaviah
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

0449 4051
Reposted fromaletodelio aletodelio viahormeza hormeza
Moim zdaniem najważniejsze jest pokrewieństwo dusz. Spotykasz się z kimś i natychmiast masz poczucie, że znasz się z nim od dawna. A potem, podczas życia razem i różnych przeciwności losu dowiadujesz się, czy możesz na tę kobietę liczyć, czy zawsze będzie stała za tobą murem. Oczywiście można do domu przyprowadzić lalkę barbie, żeby pachniała i bawiła się swoim wdziękiem. Ale to za mało na przyjaciela w podróży. Zresztą każda barbie z czasem traci blask.
— Michał Koterski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahormeza hormeza
2731 2222
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaSzavislav Szavislav

October 14 2017

5968 2588
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viastrzepy strzepy
2595 4de0
Reposted fromsosna sosna viahormeza hormeza
9896 46d2 500
Reposted fromcool-carlos cool-carlos viahormeza hormeza


the game continues
Reposted fromgameofthrones gameofthrones


game is over
Reposted fromgameofthrones gameofthrones
6131 6d03
Reposted fromoutoflove outoflove viahormeza hormeza
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viahormeza hormeza

September 29 2017

Reposted fromFlau Flau viastrzepy strzepy
8020 bd96 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viahormeza hormeza
2098 f270 500
Reposted fromfineporn fineporn viastrzepy strzepy
" Wysłucham Cię. Zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze ani składnie. Zrobię Ci kawę, albo miętę, albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj."
— Freiya Asgard
Reposted fromthesmajl thesmajl viahormeza hormeza
9047 5082 500

veryspecialporn:

ph. Marat Safin
×

Reposted fromnudes nudes viastrzepy strzepy
Reposted fromshakeme shakeme viastrzepy strzepy
0656 dc05 500

zanikanie:

xxx

Reposted fromdivi divi viastrzepy strzepy
0449 4051
Reposted fromaletodelio aletodelio viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl